Մաթեմատիկայի առաջադրանքներ

1. Առաջին օրը աշակերտը կարդաց գրքի 1/3֊ը, իսկ երկրորդ օրը՝ 1/6֊ը։ Գրքի ո՞ր մասը մնաց կարդալու։
6:3=2
2*1/3=2/6
1/6+2/6=3/6
6/6-3/6=3/6

2. Երկու քաղաքներից միաժամանակ իրար ընդառաջ դուրս եկան երկու գնացքներ։ Նրանցից մեկը ամբողջ ճանապարհն անցնում է 6 ժամում, իսկ մյուսը 5 ժամում։ Մեկնումեկից 2 ժամ անց այդ ճամապարհի ո՞ր մասը կկազմի նրանց հեռավորությունը։
1-2/5-1/3=4/15

3. Գրադարակից հանեցին նախ 8 գիրք, ապա՝ 11 գիրք։ Երբ դրանից հետո եղած գրքերին ավելացրին ևս 15 գիրք, գրքերի քանակը դարձավ 43։ Սկղբում քանի՞ գիրք կար գրադարակում։
43-15=28
8+11=19
19+28=47

Նիկոլսկի՝

ա)12+7=19 բ)13+(-16)=-3
գ)15+(-7)=8 դ)24+(-13)=11
ե)-14+(-7)=-21 զ)-29+(-40)=-49
է)24+13=37 ը)-16+18=2

ա)(-5+8)+9=12 բ)(14-18)-7=-11 գ)96-(-72+13)=155
դ)-75-(-75+8)=-8 ե)79+(48-79)=110 զ)14-(15-94)=94

ա)(456-75)-25=356 բ)-(728-49)+51=-628
գ)(-238+742)-42=462 դ)-(-356+145)-56=155

ա)(7*95-900)-7*95=-900
բ)(-795-9*99)-9*99=795
գ)(-48+101-29)-101+29=106
դ)-(-79-39+81)+81-39=5