ՏԱՍՆՈՐԴԱԿԱՆ ԿՈՏՈՐԱԿՆԵՐԻ ԳՈՒՄԱՐՈՒՄԸ

 1. Կատարե՛ք գումարում.
  ա) 3,82 + 41,705=45,525
  գ) 8,903 + 152,9=161,803
  ե) 5,51 + 6,36=11,87
 2. Կատարե՛ք գումարում.
  ա)(–1,2) + (–3,4)=-4,6
  գ) (–0,37) + (–6,23)=6
  ե) (–1,001) + (–2,456)=3,457
 3. Կատարե՛ք գործողությունները.
  ա) 2 + 0,38=2,38
  գ) 100 + 0,096=100,069
  ե) 0,836 + 10=10,836
 4. Եռանկյան կողմերի երկարություններն են` 4,11 սմ, 2,65 սմ, 3,8 սմ: Գտե՛ք եռանկյան պարագիծը:
  4,11+2,65+3,8=10,56
 5. Քառակուսու կողմի երկարությունը 3,72 դմ է։ Եթե քառակուսու կողմը մեծացվի 10 անգամ, ինչի՞ հավասար կլինի ստացված քառակուսու պարագիծը։
  3.72104=148.8

Բնագիտություն

1.Բույսերից եւ կենդանիներից բացի՝ ի՞նչ կենդանի օրգանիզմներ գիտեք:
Վիրուսներ, բակտերիաներ, սնկեր։0

2.Շրջապատի որեւէ բույսի կամ կենդանու օրինակով ներկայացրե՛ք նրանց հիմնական հատկությունները:
Մարդը կարող է սնվել, խմել, շնչել

3. Արդյոք կա՞ն կենդանի օրգանիզմների հատկություններ, որոնք բացակայում են անկենդան մարմիններում:
Կենդանի օրգանիմզները պարունակում են նուկլեինաթթուներ որոնք բացակայում են անկենդան մարմիններում։

Իմ հակավարակային ճառը

Ես դեմ եմ բոլոր տեսակի խուճապներին։ Մարդիկ խանութներ են դատարկում, քաղաքում ոչ մի տեղ չես գտնի հնդկաձավար․ և պատճառը, ինչ-որ վիրուսը, որը սպանել է 12000 հոգի, որոնց մեծ մասը կամ 60+ մարդիկ էին կամ էլ՝ քրոնիկ հիվանդ։ Մարդիկ չեն ուզում կարդալ, չեն ուզում ուսումնասիրել, այլ լսում են այն մարդկանց (մեդիաներին), ովքեր ուզում են վարկանիշ բարձրացնել Կորոնավիրուսի վրա։ Եկեք նայենք ուրիշ համաճարակներին, օրինակ՝ Իսպանական գրիպը, որը երկու տարում վարակել է 550 միլիոն մարդ և սպանել 50-100 միլիոն մարդ։ Պետք է բոլոր հայտնի ձևերով խանգարել Կորոնավիրուսի զարգացմանը, բայց եղեք հանգիստ՝ աշխարհի վերջը մոտիկ չէ։

Կորոնավիրուսի վարակվածների քանակը ըստ տարիքի։

18/3/20

 1. Թվանշանների միջև դրեք գործողության նշաններ այնպես, որ արդյունքը լինի 100             
  ա. (96-5:1)+7+2=100           
  բ. (5+7)*7+6+8+2=100         
  գ. (12+3)*4-56+7+89=100
 2. Քանի եռանիշ թիվ կա, որոնց թվանշանների գումարը հավասար է 9-ի կամ 18-ի:
 1. Համեմատել կոտորակները՝ ա. 1/5 < 3/5    բ. 4/7 > 2/7     գ. 5/9 < 5/8    դ. 7/11 > 7/13          ե. 6/13 < 7/12     զ. 17/40  >  16/41
 2. Կրճատեք կոտորակները    ա. 1/4  բ. 2/3   գ. 7/11   դ. 9/5   ե.   7/8   զ. 8/11        է.45/51  ը. 11/6    թ. 7/11   ժ. 7/9   ժա. 3/4   ժբ. 11/7   ժգ. 18/6
 3. Աստղանիշը փոխարինեք թվով այնպես, որ ստացվի ճիշտ հավասարություն                              18/24=3/4         32/20=8/5         21/27=7/9         35/49=5/7           12/20=3/5    */8=28/3

19/03/20

 1. Համեմատել՝ ա.|8| > 0,   բ.|-9|  >  0,  գ.|-71/10| > -71/10        դ.  |11| =  11    ե.|-13|  =  13                 զ. |-12|  =  |-12|      է.|-17|  *< |-18|    ը.|-11| >  |-7|     թ.|-19| <  |20|
 2. a թվին ավելացրեք b թվի հակադիրը, եթե

a=12,  b=-7=19                          a=-14,  b=7=-21

a=13,  b=16=-3                         a=-29,  b=40=-69

a=15, b=7=8                             a=-24,  b=-13=-11

a=24,  b=13=11                           a=-16,  b=18=-34

3. 1-ից 100 բնական թվերից քանիսն են, որ ոչ 2-ի են բաժանվում, ոչ 3-ի:

1, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 29, 31, 35, 37, 41, 43, 47, 49, 53, 55, 59, 61, 65, 67, 71, 73, 77, 79, 83, 85, 89, 91, 95, 97

4. Ուղղանկյունանիստի ձև ունեցող տուփի վրա երկարությունը 28 սմ է, լայնությունը երկարության 1/2 մասն է, իսկ բարձրությունը՝ լայնության 1/7 մասն է: Որոշել տուփի ծավալը:

28*14*2=784

5. Շինարարական աղյուսի երկարությունը 25 սմ է, լայնությունը երկարության՝ 12/25 մասն է, իսկ բարձրությունը՝ 13/25 մասն է: Հաշվել աղյուսի ծավալը:

25*12*13=3900

Խուճապ՝ Կորոնավիրուս

Բառի բացատրություն
խմբային կամ զանգվածային սարսափ, որն անմիջականորեն պայմանավորված է արտաքին գործոններով (օրինակ՝ ներշնչմամբ), խմբի մեկ անդամից մյուսին է անցնում և ուժեղանում է ընդօրինակման հոգեկան մեխանիզմի օգնությամբ։

Իմ կարծիքը կորոնավիրուսի մասին

Ես չեմ կարծում, որ կորոնավիրուսը մեծ խոչընդոտ կդառնա մարդկության համար։ Մարդկությունը ավելի լուրջ համաճարակների էլ է տեսել։ Օրինակ՝ Բնական օսպան իր ժամանակին մոտավորապես 300 միլիոն մարդու կյանք է խլել, բայց, այնուամենայնիվ ,1970-ականներին ԱՀԿ-ն որոշում կայեցրեց վակցինացնել բոլորին։ Վերջին գրանցված դեպքը եղել 1977 թ․ Սոմալիում։ Համաճարակը կարող է լինել ոչ միայն վիրուս, օրինակ՝ ժանտախտը, որը ունի երկու շտամմ։ Առաջին՝ բոբոնայինը , XIV-րդ դարում ոչնչացրեց Եվրոպայի բնակչության 30 տոկոսը, իսկ երկրորդինի՝ թոքայինի մահացությունը բարձրանում է մինչև 90%: Այսքանից հետո Covid-19-ը, որի մահացությունը 2% է, երեք ամսում վարակել է  ընդամենը 150000 մարդ ու բուժվել են 70 հազարը. նա ո՞ւմ շունն է մարդկության համար։

Այժմ աշխարհում տիրում է անիմաստ խուճապ, որի առաջացման մեջ մեծ դեր են կատարում զանգվածային լրատվամիջոցները։

17/3/20

 1. Որոշել կոորդինատային հարթության մեջ գտնվող ABCD քառակուսու անհայտ գագաթների կոորդինատները, եթե՝ ա. A(0;0), C(3;3), բ. A(2;3), C(-2;-1) գ. A(-1;0), D(5;0) դ. A(1;-2), B(1;3)
  ա)b(0;3), d (3;0)
  բ)b (2:-1) d(-2;3)
  գ)b(-2;-1) d(-2;0)
  դ)c(7;3)d(-2;7)
 2. Որոշել կոորդինատային հարթության մեջ գտնվող  ABCD ուղղանկյան անհայտ գագաթի կոորդինատները, եթե՝ ա. A(0;0), B(0;3), C(7;3)   բ. A(-2;-3), B(-2;3), D(6;-3) գ. A(-2;0), C(6;1), D(4;-4)  դ. B(2;5), C(5;2), D(0;-3)
 3. Զբոսաշրջիկը 3 օրում 40 կմ անցավ: Առաջին օրը ճանապարհի 40 տոկոսն անցավ, իսկ երկրորդ օրը՝ 3 տոկոսը: Զբոսաշրջիկը երրորդ օրը քանի կմ անցավ:
  22 4/5
 4. Դաշտի մակերեսը 80 հա է: Առաջին տրակտորիստը դրա 40 տոկոսը վարե, երկրորդը՝ մնացածի՝ 60 տոկոսը: Նրանցից ով ավելի շատ վարեց և քանի հեկտարով:
  12 4/5-ով ավել վարց առաջին տրակտորը