The band

Can you play a musical instrument?
I can’t play any instruments.
What instrument would you like to play?
I want to learn play in pianino.
Would you like to be in a band?
No, i don’t want

The boy wants to be in the band.
True
He doesn’t like singing.
False
He can’t remember the song on the guitar.
True
The boy is good at the drums.
False
The girl says she will call him the next day.
False

 1. Go upstairs. (to go)
 2. Don’t in this lake. (not/to swim)
 3. Do your homework. (to do)
 4. Don’t play football in the yard. (not/to play)
 5. Brush your teeth. (to brush)
 6. Don’t talk during the lesson. (not/to talk)
 7. Don’t feed the animals in the zoo. (not/to feed)
 8.  Read the instructions. (to read)
 9. Don’t be late late for school. (not/to be)
 10.  Switch off your mobiles. (to switch off) 

Classroom

 1. I helped my mother in the kitchen.
 2. We  walked in the park.
 3. They  washed their clothes in the bathroom.
 4. We  watched an interesting film.
 5. Students  worked in the garden.
 6. Guna  played basketball.
 7. The girl  skiped very fast. (X2)
 8. It rained a lot.
 9. Henry  skied) down the hill.

Write the sentences using PAST SIMPLE all the verbs are regular

 1. It  snowed last winter.
 2. We  opened the door.
 3. Children smiled happily.
 4.  Martin listened to music.
 5. She  wanted a new dress.
 6. Ervin  counted the documents.
 7. A lot of people  skated on the lake.
 8. Nick  rested last summer.
 9. We painted the walls.
 10. The teacher  planted a tree.

Write the sentences using PAST SIMPLE all the verbs are regular

 1. We  waited for you.
 2. Ervin  fixed the bike.
 3. The girl  cleaned the house.
 4. We  searched for information.
 5. They  worked in the morning.
 6. She promised to help.
 7. They skied in winter.
  8. I  looked through the window.9
  8.You listened to music.
  10.    She  washed the cups and the plates.
 1. He played handball. → He didn’t play handball.
 2. Susan waited in the kitchen. → Susan didn’t wait in the kitchen.
 3. made the beds. → I didn’t make the beds.
 4. They cleaned the classroom. → They didn’t clean the classroom.
 5. She asked a lot of questions. → She didn’t ask a lot of questions.
 6. The friends got new computers. → The friends didn’t got new computers.
 7. was in Sofia last weekend. → I wasn’t in Sofia last weekend.
 8. You built a house. → You didn’t build a house.
 9. Christian bought a new guitar. → Christian don’t buy a new guitar.
 10. We went shopping. → We didn’t go to shopping.

1. Yesterday I revised all my English lessons.

2. My brother didn’t brush his shoes this morning.

3. Did he open  the doors this afternoon ?

4. Did She stop near your house yesterday ?

5. I didn’t like school very much three years ago.

6. Why did you wash your jeans on Monday ?

7. Mark didn’t listen to me !

8. My father parked the car outside 15 minutes ago.

9. Why did you jump over that branch ?

10. It didn’t snow last year.

11. Did it snow two years ago ?

12. Where did they live in September ?

The fame hotel

What would your life be like if you were Albert Einstein. What clothes would be in your wardrobe if you were Marilyn Monroe? Or Madonna?

Well now you can discover the answer to all these questions and many more at the Fame Hotel in California. Ten miles outside Los Angeles, the Fame Hotel promises to answer the question “What if?”. When you check into the hotel, you choose a room. Each room has a name. There’s Clint Eastwood on the second floor and Elvis Presley on the third floor. In total, the Fame Hotel has 32 rooms, most of which are named after stars of Hollywood or music. But there are also famous writers (Mark Twain and Agatha Christie) and even some scientists and sports stars, such as Mike Tyson.

When you enter the room, you enter the life of that person. There are pictures everywhere. The owner of the hotel has tried to fill the room with objects, clothes, even food that he thinks the stars would have liked. Marilyn Monroe’s wardrobe is full of beautiful white dresses, Albert Einstein doesn’t have any socks in his wardrobe because the real Einstein never wore them! If you choose Mike Tyson’s room, you’ll be able to practice boxing in one corner of the room. And there’s even a skipping rope too!

I spoke to one guest staying in the Elvis Presley room. “I love this hotel,” he said to me. “I wanted to know ‘What would Elvis Presley eat for breakfast?’ and now I know”. That guest eats pancakes and strawberry ice cream every morning, just as Elvis liked to do. On the next table, the Einstein room’s guest is eating cabbage soup!

The company plans to open another Fame Hotel in New York next year and there are plans to expand into Europe too. I look forward to staying in the Winston Churchill suite in London!

1. You can meet famous people in the hotel.

True

False

2. Some famous people have stayed at the hotel.

True

False

3. The Fame Hotel is near Hollywood.

True

False

4. Guests are able to choose which room they stay in.

True

False

5. Each room has a celebrity’s signature on the door.

True

False

6. The hotel’s owner has tried to make the wardobe authentic.

True

False

7. Each guest eats something different in the hotel restaurant.

True

False

8. There is also a Fame Hotel in London.

True

False

In class

 1.  I helped my mother in the kitchen.
 2. We  walked in the park.
 3. They  washed their clothes in the bathroom.
 4. We  watched an interesting film.
 5. Students  worked in the garden.
 6. Guna  played basketball.
 7. The girl  skiped very fast. (X2)
 8. It rained a lot.
 9. Henry  skied) down the hill.

Write the sentences using PAST SIMPLE all the verbs are regular

 1. It  snowed last winter.
 2. We  opened the door.
 3. Children smiled happily.
 4.  Martin listened to music.
 5. She  wanted a new dress.
 6. Ervin  counted the documents.
 7. A lot of people  skated on the lake.
 8. Nick  rested last summer.
 9. We painted the walls.
 10. The teacher  planted a tree.

Write the sentences using PAST SIMPLE all the verbs are regular

 1. We  waited for you.
 2. Ervin  fixed the bike.
 3. The girl  cleaned the house.
 4. We  searched for information.
 5. They  worked in the morning.
 6. She promised to help.
 7. They skied in winter.
  8. I  looked through the window.9
  You listened to music.
  10.    She  washed the cups and the plates.

Homework

 • Are there any foods that you wouldn’t eat as a child that you eat now?
  There is not a food what I wouldn’t eat as a child, but eat now.
 • Are you a good cook?
  I can cook only omelette
 • Are you a vegetarian?
  No, I like meat
 • At what times do you usually eat your meals?
  • Breakfast? I don’t have breakfast at all
  • Lunch? At 12 o’clock
  • Dinner? At 7 o’clock
 • Can you cook well?
  Yes, I can
 • Did you drink coffee this morning?
  No, I don’t like coffee.
 • Did you eat lunch today?
  Yes, I have lunch today
 • Do you always eat dinner with your family?
  Usually I have dinner with my famliy
 • Do you always eat vegetables?
  Yes, of course
 • Do you cook? If yes, what food do you cook the most often?
  Most often I cook a omelette.
 • Do you drink milk every day?
  I drink milk with cacao.
 • Do you drink tea every day?
  I drink tea ones in the weak.
 • Do you eat beef?
  Yes, my favorite meat is beef.
 • Do you eat bread every day?
  Yes, of course.
 • Do you eat breakfast every day?
  No, I don’t have breakfast at all
 • Do you eat fruit every day?
  Of course
 • Do you eat lunch at school every day?
  • How much does lunch usually cost at school?
  • Do you bring your lunch to school?
 • Do you eat rice every day?
  I usually eat rice, not every day
 • Do you ever skip breakfast? If so, how often and why?
  No, I don’t have breakfast at all
 • Do you have a favorite cafe? If so, where is it? Why do you like it?
  My favorite cafe is KFC, because there chicken is so tasty.
 • Do you have coffee for breakfast?
  No, I don’t like coffee

Բացատրում եմ հեքիաթս

Հեքիաթը պատմում է, թե ինչպես են գյուղի մարդիկ հավատում, որ մի գիշեր երկնքից անձրևի փոխարեն աստղ է ընկնելու և այդ գիշեր բոլոր հիվանդները կապաքինվեն, կվերանան բոլոր ցավերը, չոր ու ամուլ հողերն ընտիր բերք կտան, ամեն մի տխրություն կդառնա ուրախություն, կնճիռները կհարթվեն մարդկանց դեմքերին, գյուղացու ցանած ամեն մի բերք ութսուն սերմ կտա, յուրաքանչյուրի երազանքը կիրականա, ամեն սիրահար կհասնի իր սիրեցյալին, թշնամությունը հավերժ կանհետանա, իսկ թռչուններն էլ այլևս վատ չեն երգի: Եվ այնպես է լինում, որ մի անգամ, մի քաղաքի վերևում մի ամպ է հայտնվում, բայց մարդիկ նրան չեն նկատում։ Ջրերի դժխուհին իր ամբողջ պալատի արծաթը և ոսկին տալիս է ամպին։ Երբ ամպը տեսնում է, որ մարդիկ նրան ընդանտապես չեն նկատում նա կանչում է․ «Ո՜վ անցորդներ՝ սգավոր ագռավեր, ի՛նձ նայեք. ես ձեր հին հեքիաթն եմ, մի ամպ եմ՝ աստղերի հատիկներով:», բայց մարդիկ այդ ձայները լսելով մտածում են, որ շուտով կարկուտ է սկսվելու և գնում են տներով։ Դրսում մնում են միայն ծեր, կույր մուրածկաններ։ Ամպը դա տեսնելով սկսում է լաց լինել, բայց անձրևի փոխարեն թափվում են աստղի մանր մասեր․․․ Եվ ոչ ոք այդ աստղերը չի տեսնում, բացի մի փոքր տղայից ում տան տանիքին ընկել էին աստղի մասերը և ով այդ ժամանակ խաղում էր, ինքը իր հետ։ Նա տեսավ աստղի մասերը, վերցրեց դրանք և սկսեց խաղալ մինչև քնեց, իսկ երբ տան մարդիկ արդնացան և տեսան աստղի մասերը տղայի ձեռքին չհասկացան, թե դա ինչ է։

My favorite food

Sushi is Japanese food. I like it very much. Styles of sushi and its presentation vary different, but the one key ingredient is “sushi rice”, also referred to as shari, or sumeshi. The main ingredients of traditional Japanese sushi, raw fish and rice, are naturally low in fat, high in protein, vitamins, and minerals, as are nori. Of course in raw fish, can be worms.